Prawo autorskie i własność przemysłowa

 • doradztwo prawne w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej w działalności Klienta;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów przenoszących autorskie prawa majątkowe (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.);
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów dotyczących praw pokrewnych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów licencyjnych i sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.);
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie wszelkiej dokumentacji (w tym stosownych umów, oświadczeń, klauzul) w przedmiocie ochrony wizerunku oraz korzystania z wizerunku;
 • przygotowywanie opinii na temat naruszeń prawa autorskiego w każdym zakresie, w tym w prasie, telewizji, radiu, sieci Internet;
 • prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa do wizerunku;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów z zakresu prawa własności przemysłowej (m.in.: umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, patentów, wzorów użytkowych, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, itp.);
 • kompleksowa pomoc prawna przy rejestrowaniu i uzyskiwaniu praw ochronnych do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych na terytorium Polski oraz całego świata;
 • opracowywanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych oraz reprezentowanie Klienta przed organami rejestracyjnymi;
 • prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych z tytułu naruszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych;

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com